Multiprint af landkort

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Herluf Trollesgade 11

1052 København K

T: 4445 5500

E: eco@vive.dk

W: www.vive.dk

BlaBla

Multiprint af landkort 2022

Vælg de landkort, som skal samles i én PDF-fil, og tryk på knappen "Generér PDF" (nederst på siden).

Markér alle landkort Fjern markering fra alle landkort
 • 1. Generelle nøgletal
 • 1.10 Ressourcepres, budget 2022
 • 1.10 Balanceindikator, budget 2022
 • 1.40 Det skattefinansierede driftsresultat i kr. pr. indbygger, Budget 2022
 • 1.41 Driftsresultat skattefinansieret område, kr. pr. indbygger regnskab 2021
 • 1.50 Udgiftsbehov i alt pr. indb. 2022 (indeks, hele landet=100)
 • 1.60 Andel af kommunens indbyggere, som bor i byer med mere end 5.000 indbyggere i 2022 (pct.)
 • 1.70 Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk) 2021
 • 1.75 Personaleomsætning i procent (årsgennemsnit) 2021
 • 1.80 Omgørelsesprocent på social- og beskæftigelsesområdet 2021
 • 2. Sociale forhold
 • 2.10 Demografisk forsørgerbrøk 2022
 • 2.10 Udviklingen i antal 75+ årige 2018-2022 i pct.
 • 2.10 Udviklingen i befolkningstallet 2018-2022 i pct.
 • 2.16 Prognose for 0-5 årige i 2032 (indeks 2021=100)
 • 2.16 Prognose for 80+ årige i 2032 (indeks 2021=100)
 • 2.18 Fødselsfrekvens 2021 (antal fødsler i året pr. 1000 indbyggere)
 • 2.21 Erhvervsfrekvens for 16-64 årige kvinder 2020
 • 2.21 Beskæftigede i procent af befolkningen 2020
 • 2.25 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken 2021
 • 2.32 Indpendlingsfrekvens 2020
 • 2.32 Udpendlingsfrekvens 2020
 • 2.50 Andel børn af enlige forsørgere 2022 (pct.)
 • 2.60 Nettotilflytningsfrekvens 2021 (pct.)
 • 2.70 Andel indvandere og efterkommere i alt fra ikke vestlige lande, 2022 (pct.)
 • 2.85 Andel uddannelsessøgende i procent af antal 16-30 årige oktober 2021
 • 2.90 Fuldtidspersoner uden ordinær beskæftigelse i pct. af antal 16-66 årige - 2021
 • 3. Finansielle forhold
 • 3.10 Ressourcegrundlag i kr. pr. indbygger, budget 2022
 • 3.30 Likvide aktiver pr. indbygger ultimo 2021
 • 3.30 Langfristet gæld pr. indbygger (eksklusiv ældreboliger og leasing) ultimo 2021
 • 3.37 Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen kr. pr. indb. ultimo 2021
 • 3.40 Finansiel egenkapital pr. indbygger (ekskl. Skyldige feriepenge, aktier og andelsbeviser mv., indskud i landsbyggefonden og gæld vedr. ældreboliger) ultimo 2021
 • 3.50 Langfristet gæld pr. indbygger ultimo 2021
 • 3.50 Solidtitetsgraden 2021
 • 3.70 Andel borgere med pensionsformue i alderen 65+ år 2020 (pct.)
 • 3.70 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 55-64 årig 2020 (99% trimmet) 1.000 kr.
 • 3.70 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 65+ årig 2020 (99% trimmet) 1.000 kr.
 • 3.70 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 25+ årig 2020 (99% trimmet) 1.000 kr.
 • 4. Ressourceforbruget på hovedkonti
 • 4.10 Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indbygger, Budget 2022
 • 4.10 Serviceudgifter (inkl. administration) i alt kr. pr. indbygger, Budget 2022
 • 4.11 Skattefinansierede nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger regnskab 2021
 • 4.11 Serviceudgifter, kr. pr. indbygger regnskab 2021
 • 4.13 Budgetoverskridelse skattefinansierede nettodriftsudgifter 2021, kr. pr. indbygger
 • 4.13 Budgetoverskridelse serviceudgifter 2021 kr. pr. indbygger
 • 4.60 Overførsler i alt (inkl. forsikrede ledige), nettodriftsudgifter pr. indb., Budget 2022
 • 4.61 Overførsler, nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger regnskab 2021
 • 5. Dagtilbud
 • 5.10 Dagtilbudsområdet i alt kr. pr. 0-5 årig, Budget 2022
 • 5.11 Dagtilbudsområdet i alt kr. pr. 0-5 årig, Regnskab 2021
 • 5.14 Månedlig takst for plads i daginstitution (3-5 år) 2022
 • 5.15 Budgetterede dagtilbudspladser 2022 pr. 100 0-5 årige
 • 6. Folkeskolen
 • 6.10 Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig, Budget 2022
 • 6.11 Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig, Regnskab 2021
 • 6.14 Klassekvotient normalklasser i folkeskolen 2022
 • 6.15 Andel elever i folkeskolen med ikke-vestlig oprindelse i skoleåret 2021/2022 i pct.
 • 6.15 Andel elever i privatskoler i pct. af elever i grundskolen 2021/2022
 • 6.23 Gns. karakterer i folkeskolen ved afgangsprøven i 2021
 • 6.34 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2020/2021
 • 7. Tilbud til ældre
 • 7.10 Ældreområdet i alt pr. 67+ årig, Budget 2022
 • 7.10 Ældreområdet i alt, pr. 75+ årig, Budget 2022
 • 7.11 Ældreområdet i alt pr. 67+ årig, Regnskab 2021
 • 7.11 Ældreområdet i alt pr. 75+ årig, Regnskab 2021
 • 7.16 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager 2021
 • 7.16 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. 80+ årig hjemmehjælpsmodtager 2021
 • 7.17 Andel hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt privat leverandør (frit valg) i alt i 2021
 • 7.18 Aldersbetinget plejebolighyppighed i pct. af 67+ årige, 2022
 • 7.18 Andel enlige 67+ årige 2022 (procent)
 • 7.22 Andel 75+ årige borgere, der har modtaget et eller flere forebyggende hjemmebesøg i 2021
 • 8. Øvrige sociale forhold
 • 8.10 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-66 årig, Budget 2022
 • 8.11 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige) kr. pr. 17-66 årig, Regnskab 2021
 • 8.14 Andel fuldtidsdeltagere i fleks- eller skånejob (i pct. af antal 17-66 årige) - 2021
 • 8.20 Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig, Budget 2022
 • 8.21 Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig, Regnskab 2021
 • 8.30 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-66 årig, Budget 2022
 • 8.31 Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-66 årig, Regnskab 2021
 • 8.40 Personlige tillæg m.v. i alt kr. pr. pensionist. Budget 2022 (pr. pensionist)
 • 8.41 Personlige tillæg m.v. i alt kr. pr. pensionist, Regnskab 2021
 • 8.50 Dagpenge til forsikrede ledige, kr. pr. 17-66 årig, Budget 2022
 • 8.51 Dagpenge til forsikrede ledige, kr. pr. 17-66 årig, Regnskab 2022
 • 8.60 Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig, Budget 2022
 • 8.61 Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig, Regnskab 2021
 • 8.64 Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr. 1000 0-22 årige ultimo 2021
 • 8.65 Andel børn og unge der modtager forebyggende foranstaltning ultimo 2021 ( i promille af 0-22 årige)
 • 8.70 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig, Budget 2022
 • 8.71 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig, Regnskab 2021
 • 8.80 Tilbud til udlændinge. Nettodriftsudgifter i alt kr. pr. 18-64 årig. Budget 2022
 • 8.81 Tilbud til udlændinge. Nettodriftsudgifter i alt kr. pr. 18-66 årig, Regnskab 2021
 • 8.87 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, nov. 2020
 • 8.90 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt pr. 17-66 årig, Budget 2022
 • 8.91 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt pr. 17-66 årig, Regnskab 2021
 • 9. Øvrige udgiftsområder
 • 9.10 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. pr. indbygger, Budget 2022 (kr. pr. indbygger)
 • 9.11 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indbygger, Regnskab 2021
 • 9.20 Vejvæsen pr. indbygger. Budget 2022 (kr. pr. indbygger)
 • 9.21 Vejvæsen, i alt kroner pr. indbygger, Regnskab 2021
 • 9.30 Bedredskab pr. indbygger. Budget 2022 (kr. pr. indbygger)
 • 9.31 Redningsbedredskab kr. pr. indbygger, Regnskab 2021
 • 9.40 Administration i alt kr. pr. indb. (ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, generelle reserver mv.), Budget 2022
 • 9.41 Administration i alt kr. pr. indb. (ekskl. Løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, generelle reserver mv.), Regnskab 2021
 • 9.43 Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2022 (pct.)
 • 9.44 Udgiftsmæssig administrationsandel regnskab 2021 (pct.)
 • 9.50 Administrative stillinger, inkl. decentrale ledere, pr. 10.000 indbyggere 2021
 • 9.50 Decentralt administrativt ansatte i pct. af administrativt ansatte i alt 2021
 • 9.60 Sundheds- og tandpleje pr. 0-17 årig, Budget 2022 (kr. pr. 0-17 årig)
 • 9.61 Sundheds- og tandpleje, i alt kr. pr. 0-17 årig, Regnskab 2021
 • 9.70 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger. Budget 2022 (kr. pr. indb.)
 • 9.71 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt pr. indb., Regnskab 2021
 • 9.90 Natur- og miljøbeskyttelse pr. indbygger. Budget 2022
 • 9.91 Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr. indbygger, Regnskab 2021