ECO-Nøgletal - udgivelsesplan for 2020
Nøgletalstabeller


Ultimo januar 2020
 2.20 Beskæftigelsesstruktur 2018
 2.21 Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens 2018
 2.30 Erhvervsstruktur 2018
 2.31 Vækst i erhvervene 2014-2018
 2.32 Pendling 2018


Ultimo februar 2020
 1.30 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - budget 2020
 2.11 Befolkningen (absolut) på aldersgrupper, 1. januar 2020
 4.10 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2020
 4.20 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2020
 4.60 Overførsler, nettodriftsudgifter budget 2020
 5.10 Børnepasning 0-5 årige - budget 2020
 6.10 Folkeskolen - budget 2020
 7.10 Tilbud til ældre - budget 2020
 8.10 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - budget 2020
 8.20 Sygedagpenge - budget 2020
 8.30 Førtidspensioner - budget 2020
 8.40 Personlige tillæg - budget 2020
 8.50 Boligsikring - budget 2020
 8.60 Børn og unge med særlige behov - budget 2020
 8.70 Voksne med særlige behov - budget 2020
 8.80 Tilbud til udlændinge - budget 2020
 8.90 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - budget 2020
 9.10 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - budget 2020
 9.20 Vejvæsen - budget 2020
 9.30 Redningsberedskab - budget 2020
 9.40 Administration - budget 2020
 9.60 Sundhedspleje og tandpleje - budget 2020
 9.70 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - budget 2020
 9.90 Natur- og miljøbeskyttelse - budget 2020


Primo marts 2020
 1.40 Udgiftsbaseret resultatopgørelse budget 2020
 2.10 Aldersstrukturen 2020
 2.15 Befolkningsudvikling 2014-2020 (absolut)
 4.30 Nettoanlægsudgifter - budget 2020
 4.40 Bruttoanlægsudgifter - budget 2020
 7.18 Ældrebefolkningens alderssammensætning 2020
 8.15 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger budget 2020


Medio marts 2020
 1.50 Udgiftsbehov 2020
 2.18 Fødselsfrekvens 2013-2019
 2.50 Forsørger- og familieforhold 2020
 2.85 Uddannelsessøgende 2019
 6.23 Karakterer folkeskolens afgangsprøve 2019
 7.14 Personaleforbrug ældreområdet 2019
 7.15 Tilbud til ældre, nøgletal 2019
 8.87 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere nov. 2018
 8.94 Revalidering, nøgletal 2019


Ultimo marts 2020
 1.10 Overordnede nøgletal 2020
 2.60 Til- og fraflytning 2019
 2.70 Indvandrere og efterkommere 2020
 3.10 Finansielle nøgletal 2020
 3.20 Finansieringsstruktur budget 2020
 3.60 Dækningsafgifter 2020
 3.96 Korrektion for ekstraordinære renter og afdrag 2020
 3.97 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", budget 2020
 7.19 Boligydelse til pensionister 2019
 8.54 Boligsikring, nøgletal 2019
 9.43 Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2020
 9.46 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, budget 2020
 9.94 Kystlængde 2020


Primo april 2020
 1.75 Personaleomsætning 2019
 1.80 Ankestatistik for klager over afgørelser på social og beskæftigelsesområdet 2019
 6.15 Nøgletal for folkeskolen 2019/2020
 7.21 Folke- og førtidspensionister 2020
 8.34 Førtidspensionister - nøgletal 2020


Medio april 2020
 2.25 Arbejdsløsheden 2019
 2.35 Pendlingsafstande 2018
 2.90 Personer uden ordinær beskæftigelse 2019
 3.70 Borgernes pensionsformuer ultimo 2018
 5.16 Finansieringsfordeling dagtilbud budget 2020
 6.18 Ungdomsuddannelsesandel ultimo 2018
 6.21 Tilmelding til ungdomsuddannelserne marts 2020
 8.14 Fleks- og skånejob 2019
 8.24 Sygedagpenge, nøgletal 2019
 8.25 Afsluttede dagpengesager (sygdom), nøgletal 2019
 9.50 Administrative medarbejdere mv. 2019
 9.74 Lægebesøg mv., aldersfordelte nøgletal 2019
 9.75 Lægebesøg mv., ydelsesfordelte nøgletal 2019


Ultimo april 2020
 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - regnskab 2019
 4.11 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2019
 4.21 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2019
 4.61 Overførsler, nettodriftsudgifter regnskab 2019
 5.11 Børnepasning 0-5 årige - regnskab 2019
 6.11 Folkeskolen - regnskab 2019
 7.11 Tilbud til ældre - regnskab 2019
 8.11 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - regnskab 2019
 8.21 Sygedagpenge - regnskab 2019
 8.31 Førtidspensioner - regnskab 2019
 8.41 Personlige tillæg - regnskab 2019
 8.51 Boligsikring - regnskab 2019
 8.61 Børn og unge med særlige behov - regnskab 2019
 8.71 Voksne med særlige behov - regnskab 2019
 8.81 Tilbud til udlændinge - regnskab 2019
 8.91 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - regnskab 2019
 9.11 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - regnskab 2019
 9.21 Vejvæsen - regnskab 2019
 9.31 Redningsberedskab - regnskab 2019
 9.41 Administration - regnskab 2019
 9.61 Sundhedspleje og tandpleje - regnskab 2019
 9.71 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - regnskab 2019
 9.91 Natur- og miljøbeskyttelse - regnskab 2019


Medio maj 2020
 1.32 Budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2019
 1.33 Procentvis budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2019
 1.41 Udgiftsbaseret resultatopgørelse 2019
 3.98 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", regnskab 2019
 4.13 Budgetoverskridelse, nettodriftsudgifter 2019
 4.23 Budgetoverskridelse, bruttodriftsudgifter 2019
 4.31 Nettoanlægsudgifter - regnskab 2019
 4.41 Bruttoanlægsudgifter - regnskab 2019


Ultimo maj 2020
 3.30 Finansiel status ultimo 2019
 3.35 Nøgletal fysiske aktiver og egenkapital ultimo 2019
 3.40 Nøgletal likviditet og gæld ultimo 2019
 3.50 Balance ultimo 2019
 4.43 Budgetoverskridelse, bruttoanlægsudgifter 2019
 5.14 Børnepasning, takster 2020
 8.16 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger - regnskab 2019
 9.44 Udgiftsmæssig administrationsandel regnskab 2019
 9.47 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2019


Primo juni 2020
 1.60 Urbaniseringsgrad og befolkningstæthed 2020
 2.16 Befolkningsfremskrivning 2020-2030
 6.34 Nøgletal enhedsudgifter folkeskolen 2019
 9.52 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2019


Medio juni 2020
 1.70 Sygefravær 2019
 3.37 Likviditet efter kassekreditreglen 2020
 4.71 Afskrivninger og andre reguleringer regnskab 2019
 4.72 Nøgletal brændsel og drivmidler regnskab 2019
 7.16 Nøgletal hjemmehjælp 2019
 7.17 Nøgletal frit valg 2019
 7.22 Forebyggende hjemmebesøg 2019
 9.64 Nøgletal sundhedspleje og tandpleje 2019


Ultimo juni 2020
 2.80 Befolkningens uddannelse september 2019
 4.51 Privatleverandør-indikator og IKU 2019
 5.15 Nøgletal pladsantal og pladsudgift 2020
 5.17 Dækningsgrader dagtilbud 2019
 5.18 Børnepasning, personalenormering 2019
 6.14 Nøgletal for folkeskolen 2020
 6.17 Dækningsgrader og personalenormering skolebørn 2019
 8.13 Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik - nøgletal 2019


Ultimo august 2020
 7.20 Ældres sygehusbenyttelse 2019
 8.64 Børn og unge anbragt uden for eget hjem, nøgletal 2019
 9.73 Befolkningens sygehusbenyttelse 2019


Primo september 2020
 2.40 Boligforhold 2020
 3.11 Finansielle nøgletal slutligning 2018
 9.13 Nøgletal biblioteksvæsen 2019
 9.14 Nøgletal biblioteksvæsen 2019, fortsat
 9.77 Kommunal medfinansiering sygehuse, nøgletal 2019
 9.78 Samlet kommunal medfinansiering sygehuse 2019
 9.80 Kommunal medfinansiering indlagte (stationære) patienter 2019
 9.81 Kommunal medfinansiering ambulante patienter 2019
 9.82 Indlagte (stationære) patienter efter overordnet diagnosekategori 2019
 9.83 Ambulante patienter efter overordnet diagnosekategori 2019


Ultimo september 2020
 6.16 Specialundervisningselever 1. april 2019
 8.65 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, nøgletal 2019


Ultimo oktober 2020
 3.80 Borgernes personlige indkomster 2019Grafiktabeller


Ultimo januar 2020
 2.22 Kvinders erhvervsfrekvens 2012-2018
 2.23 Samlet erhvervsfrekvens 2012-2018
 2.24 Beskæftigelsesandel i pct. af befolkningen 2012-2018
 2.33 Beskæftigelse og nettopendling 2012-2018
 2.34 Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2012-2018


Ultimo februar 2020
 4.14 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2014-2020
 4.15 Overførsler, nettodriftsudgifter 2014-2020
 4.16 Serviceudgifter (inkl. administration) 2014-2020
 5.12 Dagtilbud, udgiftsniveau 2014-2020
 6.12 Folkeskolen, udgiftsniveau 2014-2020
 6.13 Udgiftsniveau kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud 2014-2020
 7.12 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2014-2020
 7.13 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2014-2020 (opgjort pr. 75+ årig)
 8.12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, udgiftsniveau 2014-2020
 8.22 Sygedagpenge, udgiftsniveau 2014-2020
 8.32 Førtidspensioner, udgiftsniveau 2014-2020
 8.42 Personlige tillæg mv., udgiftsniveau 2014-2020
 8.52 Boligsikring, udgiftsniveau 2014-2020
 8.62 Børn og unge med særlige behov, udgiftsniveau 2014-2020
 8.72 Voksne med særlige behov, udgiftsniveau 2014-2020
 8.82 Tilbud til udlændinge, udgiftsniveau 2014-2020
 8.92 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv., udgiftsniveau 2014-2020
 9.12 Fritid, biblioteksvæsen mv., udgiftsniveau 2014-2020
 9.22 Vejvæsen, udgiftsniveau 2014-2020
 9.23 Vejvæsen, udgift pr. meter vej 2014-2020
 9.32 Redningsberedskab, udgiftsniveau 2014-2020
 9.42 Administration, udgiftsniveau 2014-2020
 9.62 Sundhedpleje og tandpleje, udgiftsniveau 2014-2020
 9.72 Sundhedsvæsen, genoptræning og foreb., udgiftsniveau 2014-2020
 9.92 Natur- og miljøbeskyttelse, udgiftsniveau 2014-2020


Primo marts 2020
 1.34 Radardiagram 12 udgiftsområder, budget 2020
 1.42 Driftsresultat skattefinansieret område 2014-2020
 1.43 Resultat skattefinansieret område 2014-2020
 1.44 Budgetteret og realiseret driftsresultat 2014-2020
 1.45 Nettoanlægsindtægter jordforsyning, bolig- og erhvervsformål, 2014-2020
 2.12 Udviklingen i aldersgrupperne 2014-2020
 2.13 Udviklingen i erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive aldersgrupper 2014-2020
 2.14 Demografisk forsørgerbrøk 2014-2020
 5.50 Udviklingen i antal 0-5 årige 2014-2020 (indeks)
 6.50 Udviklingen i antal 6-16 årige 2014-2020 (indeks)
 7.23 Aldersbetinget plejebolighyppighed 2014-2020
 7.50 Udviklingen i antal 65+ årige 2014-2020 (indeks)
 7.51 Udviklingen i antal 75+ årige 2014-2020 (indeks)


Medio marts 2020
 1.51 Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks) 2014-2020
 2.18 Fødselsfrekvens 2013-2019
 2.51 Forsørger- og familieforhold 2014-2020
 2.52 Andel børn af enlige forsørgere 2014-2020
 6.31 Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve 2013-2019 for kommunens folkeskoler
 7.24 Antal pladser for ældre 2013-2019
 7.29 Samlet personaleforbrug på ældreområdet 2013-2019
 8.88 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande nov. 2012-2018
 9.45 Udgiftsmæssig administrationsandel 2014-2020


Ultimo marts 2020
 1.12 Ressourcepres og skat/serviceforhold 2014-2020
 1.13 Monetært serviceniveau (skattefinansieret) 2014-2020
 1.14 Skat/serviceforhold 2014-2020
 1.15 Balanceindikator 2014-2020
 2.61 Nettotilflytningfrekvens 2013-2019
 2.71 Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2014-2020
 3.12 Beskatningsgrundlag 2014-2020
 3.13 Ressourcegrundlag 2014-2020
 3.14 Udligning og generelle tilskud 2014-2020
 3.15 Tilskud og udligning i alt 2014-2020
 3.16 Samlede skatter 2014-2020
 3.17 Selskabsskatter 2014-2020
 3.18 Netto renter og afdrag 2014-2020
 3.19 Beskatningsniveau 2014-2020


Medio april 2020
 1.81 Omgørelsesprocent for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2013-2019
 2.36 Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede (natbefolkning) 2012-2018
 6.21 Andel privatskoleelever 2013/2014 - 2019/2020
 6.22 Andel elever med ikke-vestlig oprindelse i folkeskolen 2013/2014 - 2019/2020
 8.35 Andel førtidspensionister (januar) 2014-2020


Ultimo april 2020
 1.76 Personaleomsætning 2013-2019
 2.91 Andel personer uden ordinær beskæftigelse 2013-2019
 3.71 Andel borgere med pensionsformue i alderen 65+ år 2015-2018
 3.72 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 55-64 årig 2015-2018 (99% trimmet)
 3.73 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 65+ årig 2015-2018 (99% trimmet)
 3.74 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 25+ årig 2015-2018 (99% trimmet)
 5.20 Pasningstakst for dagpleje (0-2 årige) 2014-2020
 5.21 Pasningstakst for 0-2 årig i daginstitution 2014-2020
 5.22 Pasningstakst for 3-5 årig i daginstitution 2014-2020
 6.28 Pasningstakst for SFO (6-9 årige) 2014-2020
 6.30 Ungdomsuddannelsesandel for 18-21 årige ultimo 2012-2018
 8.27 Andel personer, der har modtaget sygedagpenge pga. sygdom 2013-2019
 8.28 Andel sygedagpengesager med varighed på 52 uger eller derover 2013-2019 (afsluttede sager)
 8.29 Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed 2013-2019 (kun sygdom)
 9.51 Administrative stillinger inkl. decentrale ledere 2013-2019
 9.76 Antal kontakter til praktiserende læger, tandlæger mv. pr. indbygger 2013-2019


Medio maj 2020
 1.35 Radardiagram 12 udgiftsområder, regnskab 2019
 1.36 Radardiagram procentvis budgetoverskridelse 12 udgiftsområder 2019
 4.17 Budgetoverskridelse, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2013-2019
 4.18 Budgetoverskridelse, overførsler (nettodriftsudgifter) 2013-2019
 4.19 Budgetoverskridelse, serviceudgifter 2013-2019
 4.32 Skattefin. nettoanlægsudgifter 2014-2020
 4.42 Skattefin. bruttoanlægsudgifter 2014-2020


Ultimo maj 2020
 2.26 Arbejdsløsheden 2013-2019
 3.32 Likvide aktiver ultimo 2014-2019
 3.33 Langfristet gæld ultimo 2013-2019
 3.42 Disponibel likviditet ultimo 2013-2019
 3.43 Finansiel egenkapital ultimo 2013-2019
 3.44 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og finansielt leasede aktiver, ultimo 2013-2019
 3.45 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger ultimo 2013-2019
 3.52 Soliditetsgrad 2013-2019
 4.44 Budgetoverskridelse, skattefin. bruttoanlægsudgifter 2013-2019
 6.32 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en erhvervsuddannelse 2014-2020
 6.33 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en gymnasial uddannelse 2014-2020


Primo juni 2020
 6.35 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2013-2019
 6.36 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2012/13-2018/19
 6.37 Udgift til egne folkeskoler og specialskoler pr. folkeskole- og specialskoleelev 2012/13-2018/19
 9.53 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2013-2019


Medio juni 2020
 2.17 Fremskrevet demografisk forsørgerbrøk 2020-2030
 2.19 Befolkningsfremskrivning 2020-2030
 5.51 Forventet udvikling i antal 0-5 årige 2020-2030 (indeks)
 6.51 Forventet udvikling i antal 6-16 årige 2020-2030 (indeks)
 7.25 Andel 75+ årige, der har modtaget forebyggende hjemmebesøg 2013-2019
 7.26 Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 2013-2019
 7.27 Gns. antal timer pr. uge pr. 65+ årig hjemmehjælpsmodtager 2013-2019
 7.28 Andel hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt privat leverandør 2013-2019
 7.30 Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp 2013-2019
 7.31 Gns. antal timer pr. uge pr. 80+ årig hjemmehjælpsmodtager 2013-2019
 7.52 Forventet udvikling i antal 65-79 årige 2020-2030 (indeks)
 7.53 Forventet udvikling i antal 80+ årige 2020-2030 (indeks)


Ultimo juni 2020
 1.71 Sygefravær i procent 2013-2019
 2.81 Andel indbyggere med grundskole som højeste uddannelse sept. 2013-2019
 3.38 Likviditet efter kassekreditreglen 2014-2020
 4.52 Social- og Indenrigsministeriets privatleverandør-indikator (PLI) 2013-2019
 4.53 Social- og Indenrigsministeriets indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 2013-2019
 5.23 Dækningsgrad 0-5 årige 2013-2019
 5.24 Dækningsgrad 0-2 årige 2013-2019
 5.25 Dækningsgrad 3-5 årige 2013-2019
 5.27 Personalenormering dagpleje 2013-2019
 5.28 Personalenormering daginstitutioner 0-2 år 2013-2019
 5.29 Personalenormering daginstitutioner 3-5 år 2013-2019
 5.30 Pædagogandel i daginstitutioner 2013-2019
 6.19 Udviklingen i elevtallet 2014 - 2020
 6.20 Klassekvotient 2014 - 2020
 6.24 Personalenormering SFO 2013-2019
 6.26 Dækningsgrader 6-9 årige 2013-2019
 6.27 Dækningsgrader 6-13 årige 2013-2019
 8.17 Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2013-2019


Ultimo august 2020
 8.66 Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem 2013-2019


Primo september 2020
 2.41 Andel bestemte boligtyper 2014-2020 (fra 2020: almene familieboliger)
 2.42 Andel ubeboede boliger 2014-2020
 9.84 Kommunal medfinansiering, indlagte, ambulante og akut ambulante patienter i alt 2013-2019
 9.85 Kommunal medfinansiering, indlagte (stationære) patienter 2013-2019
 9.86 Kommunal medfinansiering, ambulante patienter 2013-2019
 9.87 Indlagte (stationære) patienter pr. 10.000 indbyggere 2013-2019
 9.88 Ambulante patienter pr. 10.000 indbyggere 2013-2019
 9.89 Medfinansiering for ambulante patienter i pct. af medfinansiering for indlagte og ambulante patienter i alt 2013-2019


Ultimo september 2020
 6.25 Andel segregerede specialundervisningselever 1. april 2016-2019
 8.67 Andel børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger 2013-2019


Ultimo oktober 2020
 3.81 Gennemsnitlig erhvervsindkomst pr. 14+ årig 2019
 3.82 Gennemsnitlig indkomst fra offentlige overførsler pr. 14+ årig 2019
 3.83 Gennemsnitlig personlig indkomst pr. 14+ årig (før skat mv.) 2019
 3.84 Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. 14+ årig (efter skat mv.) 2019