ECO-Nøgletal - udgivelsesplan for 2023
Nøgletalstabeller


Ultimo januar 2023
 2.20 Beskæftigelsesstruktur 2021
 2.21 Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens 2021
 2.30 Erhvervsstruktur 2021
 2.31 Vækst i erhvervene 2017-2021
 2.32 Pendling 2021


Ultimo februar 2023
 1.30 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - budget 2023
 2.11 Befolkningen (absolut) på aldersgrupper, 1. januar 2023
 4.10 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2023
 4.20 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2023
 4.60 Overførsler, nettodriftsudgifter budget 2023
 5.10 Dagtilbud - budget 2023
 6.10 Folkeskolen - budget 2023
 7.10 Tilbud til ældre - budget 2023
 8.10 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - budget 2023
 8.20 Sygedagpenge - budget 2023
 8.30 Førtidspension og seniorpension - budget 2023
 8.40 Personlige tillæg - budget 2023
 8.50 Forsikrede ledige - budget 2023
 8.60 Børn og unge med særlige behov - budget 2023
 8.70 Voksne med særlige behov - budget 2023
 8.80 Tilbud til udlændinge - budget 2023
 8.90 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - budget 2023
 9.10 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - budget 2023
 9.20 Vejvæsen - budget 2023
 9.30 Redningsberedskab - budget 2023
 9.40 Administration - budget 2023
 9.60 Sundhedspleje og tandpleje - budget 2023
 9.70 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - budget 2023
 9.90 Natur- og miljøbeskyttelse - budget 2023


Primo marts 2023
 1.40 Udgiftsbaseret resultatopgørelse budget 2023
 2.10 Aldersstrukturen 2023
 2.15 Befolkningsudvikling 2017-2023 (absolut)
 4.30 Nettoanlægsudgifter - budget 2023
 4.40 Bruttoanlægsudgifter - budget 2023
 7.15 Tilbud til ældre, nøgletal 2022
 7.18 Ældrebefolkningens alderssammensætning 2023
 8.15 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger budget 2023


Medio marts 2023
 1.50 Udgiftsbehov 2023
 2.18 Fødselsfrekvens 2016-2022
 2.50 Forsørger- og familieforhold 2023
 2.85 Uddannelsessøgende 2022
 8.87 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere nov. 2021
 8.94 Revalidering, nøgletal 2022
 9.43 Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2023


Ultimo marts 2023
 1.10 Overordnede nøgletal 2023
 2.60 Til- og fraflytning 2022
 2.70 Indvandrere og efterkommere 2023
 3.10 Finansielle nøgletal 2023
 3.20 Finansieringsstruktur budget 2023
 3.60 Dækningsafgifter 2023
 3.96 Korrektion for ekstraordinære renter og afdrag 2023
 3.97 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", budget 2023
 7.19 Boligydelse til pensionister 2022
 9.46 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, budget 2023
 9.94 Kystlængde 2023


Primo april 2023
 1.75 Personaleomsætning 2022
 1.80 Ankestatistik for klager over afgørelser på social og beskæftigelsesområdet 2022
 6.15 Nøgletal for folkeskolen 2022/2023


Medio april 2023
 2.25 Arbejdsløsheden 2022
 2.35 Pendlingsafstande 2021
 2.80 Befolkningens uddannelse september 2022
 2.90 Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 2022
 3.70 Borgernes pensionsformuer ultimo 2021
 5.14 Dagtilbud, takster 2023
 5.16 Finansieringsfordeling dagtilbud budget 2023
 6.21 Tilmelding til ungdomsuddannelserne marts 2023
 7.21 Folke- og førtidspensionister dec. 2022
 8.14 Fleks- og skånejob 2022
 8.25 Afsluttede dagpengesager (sygdom), nøgletal 2022
 8.34 Førtidspensionister - nøgletal dec. 2022
 9.50 Administrative medarbejdere mv. 2022
 9.74 Lægebesøg mv., aldersfordelte nøgletal 2022
 9.75 Lægebesøg mv., ydelsesfordelte nøgletal 2022


Ultimo april 2023
 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - regnskab 2022
 4.11 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2022
 4.21 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2022
 4.61 Overførsler, nettodriftsudgifter regnskab 2022
 5.11 Dagtilbud - regnskab 2022
 6.11 Folkeskolen - regnskab 2022
 7.11 Tilbud til ældre - regnskab 2022
 8.11 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - regnskab 2022
 8.21 Sygedagpenge - regnskab 2022
 8.31 Førtidspension og seniorpension - regnskab 2022
 8.41 Personlige tillæg - regnskab 2022
 8.51 Forsikrede ledige - regnskab 2022
 8.61 Børn og unge med særlige behov - regnskab 2022
 8.71 Voksne med særlige behov - regnskab 2022
 8.81 Tilbud til udlændinge - regnskab 2022
 8.91 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - regnskab 2022
 9.11 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - regnskab 2022
 9.21 Vejvæsen - regnskab 2022
 9.31 Redningsberedskab - regnskab 2022
 9.41 Administration - regnskab 2022
 9.61 Sundhedspleje og tandpleje - regnskab 2022
 9.71 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - regnskab 2022
 9.91 Natur- og miljøbeskyttelse - regnskab 2022


Medio maj 2023
 1.32 Budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2022
 1.33 Procentvis budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2022
 1.41 Udgiftsbaseret resultatopgørelse 2022
 3.98 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", regnskab 2022
 4.13 Budgetoverskridelse, nettodriftsudgifter 2022
 4.23 Budgetoverskridelse, bruttodriftsudgifter 2022
 4.31 Nettoanlægsudgifter - regnskab 2022
 4.41 Bruttoanlægsudgifter - regnskab 2022
 4.43 Budgetoverskridelse, bruttoanlægsudgifter 2022


Ultimo maj 2023
 3.30 Finansiel status ultimo 2022
 3.35 Nøgletal fysiske aktiver og egenkapital ultimo 2022
 3.40 Nøgletal likviditet og gæld ultimo 2022
 3.50 Balance ultimo 2022
 8.16 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger - regnskab 2022
 9.44 Udgiftsmæssig administrationsandel regnskab 2022
 9.47 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2022


Primo juni 2023
 1.60 Urbaniseringsgrad og befolkningstæthed 2023
 2.16 Befolkningsfremskrivning 2023-2033
 6.34 Nøgletal enhedsudgifter folkeskolen 2022
 9.52 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2022


Medio juni 2023
 1.70 Sygefravær 2022
 3.37 Likviditet efter kassekreditreglen 2023
 4.71 Afskrivninger og andre reguleringer regnskab 2022
 4.72 Nøgletal brændsel og drivmidler regnskab 2022
 7.16 Nøgletal hjemmehjælp 2022
 7.17 Nøgletal frit valg 2022
 7.22 Forebyggende hjemmebesøg 2022


Ultimo juni 2023
 4.51 Privatleverandør-indikator og IKU 2022
 5.15 Nøgletal pladsantal og pladsudgift 2023
 5.17 Dækningsgrader dagtilbud 2022
 5.18 Dagtilbud, personalenormering 2022
 6.14 Nøgletal for folkeskolen 2023
 6.17 Dækningsgrader og personalenormering skolebørn 2022
 6.18 Ungdomsuddannelsesandel ultimo september 2022
 8.13 Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik - nøgletal 2022
 8.54 Forsikrede ledige, nøgletal 2022
 8.64 Børn og unge anbragt uden for eget hjem, nøgletal 2022
 8.65 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, nøgletal 2022


Ultimo august 2023
 7.20 Ældres sygehusbenyttelse 2022
 9.73 Befolkningens sygehusbenyttelse 2022


Primo september 2023
 2.40 Boligforhold 2023
 3.11 Finansielle nøgletal slutligning 2021
 9.13 Nøgletal biblioteksvæsen 2022
 9.14 Nøgletal biblioteksvæsen 2022, fortsat


Ultimo september 2023
 3.80 Borgernes personlige indkomster 2022
 8.74 Nøgletal handicapydelser 2022


Medio oktober 2023
 6.23 Karakterer folkeskolens afgangsprøve 2023
 6.29 Elevfravær i folkeskolen 2022/2023


Ultimo oktober 2023
 6.16 Specialundervisningselever 1. april 2022Grafiktabeller


Ultimo januar 2023
 2.22 Kvinders erhvervsfrekvens 2015-2021
 2.23 Samlet erhvervsfrekvens 2015-2021
 2.24 Beskæftigelsesandel i pct. af befolkningen 2015-2021
 2.33 Beskæftigelse og nettopendling 2015-2021
 2.34 Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2015-2021
 2.37 Indpendlingsfrekvens 2015-2021
 2.38 Udpendlingsfrekvens 2015-2021


Ultimo februar 2023
 4.12 Overførsler, nettodriftsudgifter pr. 17-66 årig 2017-2023
 4.14 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2017-2023
 4.15 Overførsler, nettodriftsudgifter pr. indbygger 2017-2023
 4.16 Serviceudgifter (inkl. administration) 2017-2023
 5.12 Dagtilbud, udgiftsniveau 2017-2023
 6.12 Folkeskolen, udgiftsniveau 2017-2023
 6.13 Udgiftsniveau kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud 2017-2023
 7.12 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2017-2023
 7.13 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2017-2023 (opgjort pr. 75+ årig)
 8.12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, udgiftsniveau 2017-2023
 8.22 Sygedagpenge, udgiftsniveau 2017-2023
 8.32 Førtidspension og seniorpension, udgiftsniveau 2017-2023
 8.42 Personlige tillæg mv., udgiftsniveau 2017-2023
 8.52 Forsikrede ledige, udgiftsniveau 2017-2023
 8.62 Børn og unge med særlige behov, udgiftsniveau 2017-2023
 8.72 Voksne med særlige behov, udgiftsniveau 2017-2023
 8.73 Botilbud for voksne med særlige behov, udgiftsniveau 2017-2023
 8.82 Tilbud til udlændinge, udgiftsniveau 2017-2023
 8.92 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv., udgiftsniveau 2017-2023
 9.12 Fritid, biblioteksvæsen mv., udgiftsniveau 2017-2023
 9.22 Vejvæsen, udgiftsniveau 2017-2023
 9.23 Vejvæsen, udgift pr. meter vej 2017-2023
 9.32 Redningsberedskab, udgiftsniveau 2017-2023
 9.42 Administration, udgiftsniveau 2017-2023
 9.62 Sundhedpleje og tandpleje, udgiftsniveau 2017-2023
 9.72 Sundhedsvæsen, genoptræning og foreb., udgiftsniveau 2017-2023
 9.92 Natur- og miljøbeskyttelse, udgiftsniveau 2017-2023


Primo marts 2023
 1.34 Radardiagram 12 udgiftsområder, budget 2023
 1.42 Driftsresultat skattefinansieret område 2017-2023
 1.43 Resultat skattefinansieret område 2017-2023
 1.44 Budgetteret og realiseret driftsresultat 2017-2023
 1.45 Nettoanlægsindtægter jordforsyning, bolig- og erhvervsformål, 2017-2023
 2.12 Udviklingen i aldersgrupperne 2017-2023
 2.13 Udviklingen i erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive aldersgrupper 2017-2023
 2.14 Demografisk forsørgerbrøk 2017-2023
 2.27 Udviklingen i antal 17-66 årige 2017-2023 (indeks)
 5.50 Udviklingen i antal 0-5 årige 2017-2023 (indeks)
 6.50 Udviklingen i antal 6-16 årige 2017-2023 (indeks)
 7.23 Aldersbetinget plejebolighyppighed 2017-2023
 7.24 Antal pladser for ældre 2016-2022
 7.50 Udviklingen i antal 67+ årige 2017-2023 (indeks)
 7.51 Udviklingen i antal 75+ årige 2017-2023 (indeks)


Medio marts 2023
 1.51 Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks) 2017-2023
 2.18 Fødselsfrekvens 2016-2022
 2.51 Forsørger- og familieforhold 2017-2023
 2.52 Andel børn af enlige forsørgere 2017-2023
 8.88 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande nov. 2015-2021
 9.45 Udgiftsmæssig administrationsandel 2017-2023


Ultimo marts 2023
 1.12 Ressourcepres og skat/serviceforhold 2017-2023
 1.13 Monetært serviceniveau (skattefinansieret) 2017-2023
 1.14 Skat/serviceforhold 2017-2023
 1.15 Balanceindikator 2017-2023
 2.61 Nettotilflytningfrekvens 2016-2022
 2.71 Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2017-2023
 3.12 Beskatningsgrundlag 2017-2023
 3.13 Ressourcegrundlag 2017-2023
 3.14 Udligning og generelle tilskud 2017-2023
 3.15 Tilskud og udligning i alt 2017-2023
 3.16 Samlede skatter 2017-2023
 3.17 Selskabsskatter 2017-2023
 3.18 Netto renter og afdrag 2017-2023
 3.19 Beskatningsniveau 2017-2023
 3.22 Tilskud og udligning i procent af samlet finansieringsbehov (ekskl. refusioner) budget 2017-2023


Primo april 2023
 1.76 Personaleomsætning (årsgennemsnit) 2016-2022


Medio april 2023
 1.81 Omgørelsesprocent for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2016-2022
 2.36 Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede (natbefolkning) 2015-2021
 2.81 Andel indbyggere med grundskole som højeste uddannelse sept. 2016-2022
 5.20 Pasningstakst for dagpleje (0-2 årige) 2017-2023
 5.21 Pasningstakst for 0-2 årig i daginstitution 2017-2023
 5.22 Pasningstakst for 3-5 årig i daginstitution 2017-2023
 6.21 Andel privatskoleelever 2016/2017 - 2022/2023
 6.22 Andel elever med ikke-vestlig oprindelse i folkeskolen 2016/2017 - 2022/2023
 6.28 Pasningstakst for SFO (6-9 årige) 2017-2023
 6.32 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en erhvervsuddannelse 2017-2023
 6.33 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en gymnasial uddannelse 2017-2023


Ultimo april 2023
 2.26 Arbejdsløsheden 2016-2022
 2.91 Andel offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 2016-2022
 3.71 Andel borgere med pensionsformue i alderen 65+ år 2015-2021
 3.72 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 55-64 årig 2015-2021 (99% trimmet)
 3.73 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 65+ årig 2015-2021 (99% trimmet)
 3.74 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 25+ årig 2015-2021 (99% trimmet)
 8.28 Andel sygedagpengesager med varighed på 52 uger eller derover 2016-2022 (afsluttede sager)
 8.29 Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed 2016-2022 (kun sygdom)
 8.35 Andel førtidspensionister (december) 2016-2022
 9.51 Administrative stillinger inkl. decentrale ledere 2016-2022
 9.76 Antal kontakter til praktiserende læger, tandlæger mv. pr. indbygger 2016-2022


Medio maj 2023
 1.35 Radardiagram 12 udgiftsområder, regnskab 2022
 1.36 Radardiagram procentvis budgetoverskridelse 12 udgiftsområder 2022
 4.17 Budgetoverskridelse, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2016-2022
 4.18 Budgetoverskridelse, overførsler (nettodriftsudgifter) 2016-2022
 4.19 Budgetoverskridelse, serviceudgifter 2016-2022
 4.32 Skattefin. nettoanlægsudgifter 2017-2023
 4.42 Skattefin. bruttoanlægsudgifter 2017-2023
 4.44 Budgetoverskridelse, skattefin. bruttoanlægsudgifter 2016-2022


Ultimo maj 2023
 3.32 Likvide aktiver ultimo 2017-2022
 3.33 Langfristet gæld ultimo 2016-2022
 3.43 Finansiel egenkapital ultimo 2016-2022
 3.44 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og finansielt leasede aktiver, ultimo 2016-2022
 3.45 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger ultimo 2016-2022
 3.52 Soliditetsgrad 2016-2022


Primo juni 2023
 1.61 Andel indbyggere i byer med over 5.000 indbyggere 2017-2023
 6.35 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2016-2022
 6.36 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2015/2016-2021/2022
 6.37 Udgift til egne folkeskoler og specialskoler pr. folkeskole- og specialskoleelev 2015/2016-2021/2022
 9.53 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2016-2022
 9.54 Administrativt ressourceforbrug (kombineret metode) i procent af samlede nettodriftsudgifter 2016-2022


Medio juni 2023
 1.71 Sygefravær i procent 2016-2022
 2.17 Fremskrevet demografisk forsørgerbrøk 2023-2033
 2.19 Befolkningsfremskrivning 2023-2033
 2.28 Forventet udvikling i antal 17-66 årige 2023-2033 (indeks)
 3.38 Likviditet efter kassekreditreglen 2017-2023
 5.51 Forventet udvikling i antal 0-5 årige 2023-2033 (indeks)
 6.51 Forventet udvikling i antal 6-16 årige 2023-2033 (indeks)
 7.25 Andel 75+ årige, der har modtaget forebyggende hjemmebesøg 2016-2022
 7.26 Andel 67+ årige, der modtager hjemmehjælp 2016-2022
 7.27 Gns. antal timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager 2016-2022
 7.28 Andel hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt privat leverandør 2016-2022
 7.30 Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp 2016-2022
 7.31 Gns. antal timer pr. uge pr. 80+ årig hjemmehjælpsmodtager 2016-2022
 7.52 Forventet udvikling i antal 67-79 årige 2023-2033 (indeks)
 7.53 Forventet udvikling i antal 80+ årige 2023-2033 (indeks)


Ultimo juni 2023
 4.52 Indenrigs- og Sundhedsministeriets privatleverandør-indikator (PLI) 2016-2022
 4.53 Indenrigs- og Sundhedsministeriets indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 2016-2022
 5.23 Dækningsgrad 0-5 årige 2016-2022
 5.24 Dækningsgrad 0-2 årige 2016-2022
 5.25 Dækningsgrad 3-5 årige 2016-2022
 5.27 Personalenormering dagpleje 2016-2022
 5.28 Personalenormering daginstitutioner 0-2 år 2016-2022
 5.29 Personalenormering daginstitutioner 3-5 år 2016-2022
 5.30 Pædagogandel i daginstitutioner 2016-2022
 6.19 Udviklingen i elevtallet 2017 - 2023
 6.20 Klassekvotient 2017 - 2023
 6.24 Personalenormering SFO 2016-2022
 6.26 Dækningsgrader 6-9 årige 2016-2022
 6.27 Dækningsgrader 6-13 årige 2016-2022
 6.29 Ungdomsuddannelsesandel for 25-29 årige 2016-2022
 6.30 Ungdomsuddannelsesandel for 18-21 årige 2016-2022
 8.17 Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2016-2022
 8.55 Afsluttede a-dagpengesagers gennemsnitlige varighed 2016-2022
 8.66 Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem 2016-2022
 8.67 Andel børn og unge der har modtaget forebyggende foranstaltninger i løbet af året 2016-2022


Primo september 2023
 2.41 Andel almene familieboliger 2017-2023 (til 2019: bestemte boligtyper)
 2.42 Andel ubeboede boliger 2017-2023


Ultimo september 2023
 8.75 Andel personer, der modtager handicapydelser (netto) 2017-2022


Medio oktober 2023
 6.31 Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve 2017-2023 for kommunens folkeskoler
 6.38 Gennemsnitligt elevfravær i folkeskolen i procent 2016/2017-2022/2023
 6.39 Andel folkeskoleelever med over 10 procent fravær 2016/2017-2022/2023


Ultimo oktober 2023
 6.25 Andel segregerede specialundervisningselever 1. april 2017-2022


Ultimo november 2023
 3.81 Gennemsnitlig erhvervsindkomst pr. 14+ årig 2022
 3.82 Gennemsnitlig indkomst fra offentlige overførsler pr. 14+ årig 2022
 3.83 Gennemsnitlig personlig indkomst pr. 14+ årig (før skat mv.) 2022
 3.84 Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. 14+ årig (efter skat mv.) 2022