ECO-Nøgletal - udgivelsesplan for 2022
Nøgletalstabeller


Ultimo januar 2022
 2.20 Beskæftigelsesstruktur 2020
 2.21 Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens 2020
 2.30 Erhvervsstruktur 2020
 2.31 Vækst i erhvervene 2016-2020
 2.32 Pendling 2020


Ultimo februar 2022
 1.30 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - budget 2022
 2.11 Befolkningen (absolut) på aldersgrupper, 1. januar 2022
 4.10 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2022
 4.20 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - budget 2022
 4.60 Overførsler, nettodriftsudgifter budget 2022
 5.10 Dagtilbud - budget 2022
 6.10 Folkeskolen - budget 2022
 7.10 Tilbud til ældre - budget 2022
 8.10 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - budget 2022
 8.20 Sygedagpenge - budget 2022
 8.30 Førtidspension og seniorpension - budget 2022
 8.40 Personlige tillæg - budget 2022
 8.50 Forsikrede ledige - budget 2022
 8.60 Børn og unge med særlige behov - budget 2022
 8.70 Voksne med særlige behov - budget 2022
 8.80 Tilbud til udlændinge - budget 2022
 8.90 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - budget 2022
 9.10 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - budget 2022
 9.20 Vejvæsen - budget 2022
 9.30 Redningsberedskab - budget 2022
 9.40 Administration - budget 2022
 9.60 Sundhedspleje og tandpleje - budget 2022
 9.70 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - budget 2022
 9.90 Natur- og miljøbeskyttelse - budget 2022


Primo marts 2022
 1.40 Udgiftsbaseret resultatopgørelse budget 2022
 2.10 Aldersstrukturen 2022
 2.15 Befolkningsudvikling 2016-2022 (absolut)
 4.30 Nettoanlægsudgifter - budget 2022
 4.40 Bruttoanlægsudgifter - budget 2022
 6.23 Karakterer folkeskolens afgangsprøve 2022
 7.15 Tilbud til ældre, nøgletal 2021
 7.18 Ældrebefolkningens alderssammensætning 2022
 8.15 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger budget 2022


Medio marts 2022
 1.50 Udgiftsbehov 2022
 2.18 Fødselsfrekvens 2015-2021
 2.50 Forsørger- og familieforhold 2022
 2.85 Uddannelsessøgende 2021
 8.87 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere nov. 2020
 8.94 Revalidering, nøgletal 2021
 9.43 Udgiftsmæssig administrationsandel budget 2022


Ultimo marts 2022
 1.10 Overordnede nøgletal 2022
 2.60 Til- og fraflytning 2021
 2.70 Indvandrere og efterkommere 2022
 3.10 Finansielle nøgletal 2022
 3.20 Finansieringsstruktur budget 2022
 3.60 Dækningsafgifter 2022
 3.96 Korrektion for ekstraordinære renter og afdrag 2022
 3.97 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", budget 2022
 7.19 Boligydelse til pensionister 2021
 9.46 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, budget 2022
 9.94 Kystlængde 2022


Primo april 2022
 1.75 Personaleomsætning 2021
 1.80 Ankestatistik for klager over afgørelser på social og beskæftigelsesområdet 2021
 6.15 Nøgletal for folkeskolen 2021/2022


Medio april 2022
 2.25 Arbejdsløsheden 2021
 2.35 Pendlingsafstande 2020
 2.80 Befolkningens uddannelse september 2021
 2.90 Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 2021
 3.70 Borgernes pensionsformuer ultimo 2020
 5.14 Dagtilbud, takster 2022
 5.16 Finansieringsfordeling dagtilbud budget 2022
 6.21 Tilmelding til ungdomsuddannelserne marts 2022
 8.14 Fleks- og skånejob 2021
 8.24 Sygedagpenge, nøgletal 2021
 8.25 Afsluttede dagpengesager (sygdom), nøgletal 2021
 9.50 Administrative medarbejdere mv. 2021
 9.74 Lægebesøg mv., aldersfordelte nøgletal 2021
 9.75 Lægebesøg mv., ydelsesfordelte nøgletal 2021


Ultimo april 2022
 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder - regnskab 2021
 4.11 Nettodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2021
 4.21 Bruttodriftsudgifter på hovedkonti - regnskab 2021
 4.61 Overførsler, nettodriftsudgifter regnskab 2021
 5.11 Dagtilbud - regnskab 2021
 6.11 Folkeskolen - regnskab 2021
 7.11 Tilbud til ældre - regnskab 2021
 7.21 Folke- og førtidspensionister dec. 2021
 8.11 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger - regnskab 2021
 8.21 Sygedagpenge - regnskab 2021
 8.31 Førtidspension og seniorpension - regnskab 2021
 8.34 Førtidspensionister - nøgletal dec. 2021
 8.41 Personlige tillæg - regnskab 2021
 8.51 Forsikrede ledige - regnskab 2021
 8.61 Børn og unge med særlige behov - regnskab 2021
 8.71 Voksne med særlige behov - regnskab 2021
 8.81 Tilbud til udlændinge - regnskab 2021
 8.91 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv. - regnskab 2021
 9.11 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. - regnskab 2021
 9.21 Vejvæsen - regnskab 2021
 9.31 Redningsberedskab - regnskab 2021
 9.41 Administration - regnskab 2021
 9.61 Sundhedspleje og tandpleje - regnskab 2021
 9.71 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse - regnskab 2021
 9.91 Natur- og miljøbeskyttelse - regnskab 2021


Medio maj 2022
 1.32 Budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2021
 1.33 Procentvis budgetoverskridelse på 19 udgiftsområder 2021
 1.41 Udgiftsbaseret resultatopgørelse 2021
 3.98 Korrektion for "Sælg og lej tilbage", regnskab 2021
 4.13 Budgetoverskridelse, nettodriftsudgifter 2021
 4.23 Budgetoverskridelse, bruttodriftsudgifter 2021
 4.31 Nettoanlægsudgifter - regnskab 2021
 4.41 Bruttoanlægsudgifter - regnskab 2021


Ultimo maj 2022
 3.30 Finansiel status ultimo 2021
 3.35 Nøgletal fysiske aktiver og egenkapital ultimo 2021
 3.40 Nøgletal likviditet og gæld ultimo 2021
 3.50 Balance ultimo 2021
 4.43 Budgetoverskridelse, bruttoanlægsudgifter 2021
 8.16 Kontanthjælp - autoriserede grupperinger - regnskab 2021
 9.44 Udgiftsmæssig administrationsandel regnskab 2021
 9.47 Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2021


Primo juni 2022
 1.60 Urbaniseringsgrad og befolkningstæthed 2022
 2.16 Befolkningsfremskrivning 2022-2032
 6.34 Nøgletal enhedsudgifter folkeskolen 2021
 9.52 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2021


Medio juni 2022
 1.70 Sygefravær 2021
 3.37 Likviditet efter kassekreditreglen 2022
 4.71 Afskrivninger og andre reguleringer regnskab 2021
 4.72 Nøgletal brændsel og drivmidler regnskab 2021
 7.16 Nøgletal hjemmehjælp 2021
 7.17 Nøgletal frit valg 2021
 7.22 Forebyggende hjemmebesøg 2021


Ultimo juni 2022
 4.51 Privatleverandør-indikator og IKU 2021
 5.15 Nøgletal pladsantal og pladsudgift 2022
 5.17 Dækningsgrader dagtilbud 2021
 5.18 Dagtilbud, personalenormering 2021
 6.14 Nøgletal for folkeskolen 2022
 6.17 Dækningsgrader og personalenormering skolebørn 2021
 6.18 Ungdomsuddannelsesandel ultimo september 2021
 8.13 Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik - nøgletal 2021
 8.54 Forsikrede ledige, nøgletal 2021


Ultimo august 2022
 7.20 Ældres sygehusbenyttelse 2021
 8.64 Børn og unge anbragt uden for eget hjem, nøgletal 2021
 9.73 Befolkningens sygehusbenyttelse 2021


Primo september 2022
 2.40 Boligforhold 2022
 3.11 Finansielle nøgletal slutligning 2020
 9.13 Nøgletal biblioteksvæsen 2021
 9.14 Nøgletal biblioteksvæsen 2021, fortsat
 9.77 Kommunal medfinansiering sygehuse, nøgletal 2021
 9.78 Samlet kommunal medfinansiering sygehuse 2021
 9.80 Kommunal medfinansiering indlagte (stationære) patienter 2021
 9.81 Kommunal medfinansiering ambulante patienter 2021
 9.82 Indlagte (stationære) patienter efter overordnet diagnosekategori 2021
 9.83 Ambulante patienter efter overordnet diagnosekategori 2021


Ultimo september 2022
 8.65 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, nøgletal 2021
 8.74 Nøgletal handicapydelser 2021


Medio oktober 2022
 6.29 Elevfravær i folkeskolen 2021/2022


Ultimo oktober 2022
 6.16 Specialundervisningselever 1. april 2021


Ultimo november 2022
 3.80 Borgernes personlige indkomster 2021
 9.64 Nøgletal tandpleje 2022Grafiktabeller


Ultimo januar 2022
 2.22 Kvinders erhvervsfrekvens 2014-2020
 2.23 Samlet erhvervsfrekvens 2014-2020
 2.24 Beskæftigelsesandel i pct. af befolkningen 2014-2020
 2.33 Beskæftigelse og nettopendling 2014-2020
 2.34 Arbejdsstyrke og beskæftigelse 2014-2020
 2.37 Indpendlingsfrekvens 2014-2020
 2.38 Udpendlingsfrekvens 2014-2020


Ultimo februar 2022
 4.12 Overførsler, nettodriftsudgifter pr. 17-66 årig 2016-2022
 4.14 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2016-2022
 4.15 Overførsler, nettodriftsudgifter pr. indbygger 2016-2022
 4.16 Serviceudgifter (inkl. administration) 2016-2022
 5.12 Dagtilbud, udgiftsniveau 2016-2022
 6.12 Folkeskolen, udgiftsniveau 2016-2022
 6.13 Udgiftsniveau kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud 2016-2022
 7.12 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2016-2022
 7.13 Tilbud til ældre, udgiftsniveau 2016-2022 (opgjort pr. 75+ årig)
 8.12 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, udgiftsniveau 2016-2022
 8.22 Sygedagpenge, udgiftsniveau 2016-2022
 8.32 Førtidspensioner, udgiftsniveau 2016-2022
 8.42 Personlige tillæg mv., udgiftsniveau 2016-2022
 8.52 Forsikrede ledige, udgiftsniveau 2016-2022
 8.62 Børn og unge med særlige behov, udgiftsniveau 2016-2022
 8.72 Voksne med særlige behov, udgiftsniveau 2016-2022
 8.82 Tilbud til udlændinge, udgiftsniveau 2016-2022
 8.92 Revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv., udgiftsniveau 2016-2022
 9.12 Fritid, biblioteksvæsen mv., udgiftsniveau 2016-2022
 9.22 Vejvæsen, udgiftsniveau 2016-2022
 9.23 Vejvæsen, udgift pr. meter vej 2016-2022
 9.32 Redningsberedskab, udgiftsniveau 2016-2022
 9.42 Administration, udgiftsniveau 2016-2022
 9.62 Sundhedpleje og tandpleje, udgiftsniveau 2016-2022
 9.72 Sundhedsvæsen, genoptræning og foreb., udgiftsniveau 2016-2022
 9.92 Natur- og miljøbeskyttelse, udgiftsniveau 2016-2022


Primo marts 2022
 1.34 Radardiagram 12 udgiftsområder, budget 2022
 1.42 Driftsresultat skattefinansieret område 2016-2022
 1.43 Resultat skattefinansieret område 2016-2022
 1.44 Budgetteret og realiseret driftsresultat 2016-2022
 1.45 Nettoanlægsindtægter jordforsyning, bolig- og erhvervsformål, 2016-2022
 2.12 Udviklingen i aldersgrupperne 2016-2022
 2.13 Udviklingen i erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive aldersgrupper 2016-2022
 2.14 Demografisk forsørgerbrøk 2016-2022
 2.27 Udviklingen i antal 17-66 årige 2016-2022 (indeks)
 5.50 Udviklingen i antal 0-5 årige 2016-2022 (indeks)
 6.31 Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve 2016-2022 for kommunens folkeskoler
 6.50 Udviklingen i antal 6-16 årige 2016-2022 (indeks)
 7.23 Aldersbetinget plejebolighyppighed 2016-2022
 7.24 Antal pladser for ældre 2015-2021
 7.50 Udviklingen i antal 67+ årige 2016-2022 (indeks)
 7.51 Udviklingen i antal 75+ årige 2016-2022 (indeks)


Medio marts 2022
 1.51 Udgiftsbehov pr. indbygger (indeks) 2016-2022
 2.18 Fødselsfrekvens 2015-2021
 2.51 Forsørger- og familieforhold 2016-2022
 2.52 Andel børn af enlige forsørgere 2016-2022
 8.88 Beskæftigelsesfrekvens for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande nov. 2014-2020
 9.45 Udgiftsmæssig administrationsandel 2016-2022


Ultimo marts 2022
 1.12 Ressourcepres og skat/serviceforhold 2016-2022
 1.13 Monetært serviceniveau (skattefinansieret) 2016-2022
 1.14 Skat/serviceforhold 2016-2022
 1.15 Balanceindikator 2016-2022
 2.61 Nettotilflytningfrekvens 2015-2021
 2.71 Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 2016-2022
 3.12 Beskatningsgrundlag 2016-2022
 3.13 Ressourcegrundlag 2016-2022
 3.14 Udligning og generelle tilskud 2016-2022
 3.15 Tilskud og udligning i alt 2016-2022
 3.16 Samlede skatter 2016-2022
 3.17 Selskabsskatter 2016-2022
 3.18 Netto renter og afdrag 2016-2022
 3.19 Beskatningsniveau 2016-2022
 3.22 Tilskud og udligning i procent af samlet finansieringsbehov (ekskl. refusioner) budget 2016-2022


Primo april 2022
 1.76 Personaleomsætning (årsgennemsnit) 2015-2021


Medio april 2022
 1.81 Omgørelsesprocent for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2015-2021
 2.36 Gennemsnitlig pendlingsafstand for beskæftigede (natbefolkning) 2014-2020
 2.81 Andel indbyggere med grundskole som højeste uddannelse sept. 2015-2021
 5.20 Pasningstakst for dagpleje (0-2 årige) 2016-2022
 5.21 Pasningstakst for 0-2 årig i daginstitution 2016-2022
 5.22 Pasningstakst for 3-5 årig i daginstitution 2016-2022
 6.21 Andel privatskoleelever 2015/2016 - 2021/2022
 6.22 Andel elever med ikke-vestlig oprindelse i folkeskolen 2015/2016 - 2021/2022
 6.28 Pasningstakst for SFO (6-9 årige) 2016-2022
 6.32 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en erhvervsuddannelse 2016-2022
 6.33 Andel elever med bopæl i kommunen som søger en gymnasial uddannelse 2016-2022


Ultimo april 2022
 2.91 Andel offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) 2015-2021
 3.71 Andel borgere med pensionsformue i alderen 65+ år 2014-2020
 3.72 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 55-64 årig 2014-2020 (99% trimmet)
 3.73 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 65+ årig 2014-2020 (99% trimmet)
 3.74 Gennemsnitlig ikke-beskattet pensionsformue pr. 25+ årig 2014-2020 (99% trimmet)
 8.27 Andel personer, der har modtaget sygedagpenge pga. sygdom 2015-2021
 8.28 Andel sygedagpengesager med varighed på 52 uger eller derover 2015-2021 (afsluttede sager)
 8.29 Afsluttede dagpengesagers gennemsnitlige varighed 2015-2021 (kun sygdom)
 8.35 Andel førtidspensionister (december) 2015-2021
 9.51 Administrative stillinger inkl. decentrale ledere 2015-2021
 9.76 Antal kontakter til praktiserende læger, tandlæger mv. pr. indbygger 2015-2021


Medio maj 2022
 1.35 Radardiagram 12 udgiftsområder, regnskab 2021
 1.36 Radardiagram procentvis budgetoverskridelse 12 udgiftsområder 2021
 4.17 Budgetoverskridelse, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2015-2021
 4.18 Budgetoverskridelse, overførsler (nettodriftsudgifter) 2015-2021
 4.19 Budgetoverskridelse, serviceudgifter 2015-2021
 4.32 Skattefin. nettoanlægsudgifter 2016-2022
 4.42 Skattefin. bruttoanlægsudgifter 2016-2022


Ultimo maj 2022
 2.26 Arbejdsløsheden 2015-2021
 3.32 Likvide aktiver ultimo 2016-2021
 3.33 Langfristet gæld ultimo 2015-2021
 3.43 Finansiel egenkapital ultimo 2015-2021
 3.44 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og finansielt leasede aktiver, ultimo 2015-2021
 3.45 Langfristet gæld ekskl. ældreboliger ultimo 2015-2021
 3.52 Soliditetsgrad 2015-2021
 4.44 Budgetoverskridelse, skattefin. bruttoanlægsudgifter 2015-2021


Primo juni 2022
 1.61 Andel indbyggere i byer med over 5.000 indbyggere 2016-2022
 6.35 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2015-2021
 6.36 Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2014/2015-2020/2021
 6.37 Udgift til egne folkeskoler og specialskoler pr. folkeskole- og specialskoleelev 2014/2015-2020/2021
 9.53 Administrativt ressourceforbrug, Den kombinerede metode 2015-2021


Medio juni 2022
 1.71 Sygefravær i procent 2015-2021
 2.17 Fremskrevet demografisk forsørgerbrøk 2022-2032
 2.19 Befolkningsfremskrivning 2022-2032
 2.28 Forventet udvikling i antal 17-66 årige 2022-2032 (indeks)
 3.38 Likviditet efter kassekreditreglen 2016-2022
 5.51 Forventet udvikling i antal 0-5 årige 2022-2032 (indeks)
 6.51 Forventet udvikling i antal 6-16 årige 2022-2032 (indeks)
 7.25 Andel 75+ årige, der har modtaget forebyggende hjemmebesøg 2015-2021
 7.26 Andel 67+ årige, der modtager hjemmehjælp 2015-2021
 7.27 Gns. antal timer pr. uge pr. 67+ årig hjemmehjælpsmodtager 2015-2021
 7.28 Andel hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt privat leverandør 2015-2021
 7.30 Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp 2015-2021
 7.31 Gns. antal timer pr. uge pr. 80+ årig hjemmehjælpsmodtager 2015-2021
 7.52 Forventet udvikling i antal 67-79 årige 2022-2032 (indeks)
 7.53 Forventet udvikling i antal 80+ årige 2022-2032 (indeks)


Ultimo juni 2022
 4.52 Bolig- og Indenrigsministeriets privatleverandør-indikator (PLI) 2015-2021
 4.53 Bolig- og Indenrigsministeriets indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 2015-2021
 5.23 Dækningsgrad 0-5 årige 2015-2021
 5.24 Dækningsgrad 0-2 årige 2015-2021
 5.25 Dækningsgrad 3-5 årige 2015-2021
 5.27 Personalenormering dagpleje 2015-2021
 5.28 Personalenormering daginstitutioner 0-2 år 2015-2021
 5.29 Personalenormering daginstitutioner 3-5 år 2015-2021
 5.30 Pædagogandel i daginstitutioner 2015-2021
 6.19 Udviklingen i elevtallet 2016 - 2022
 6.20 Klassekvotient 2016 - 2022
 6.24 Personalenormering SFO 2015-2021
 6.26 Dækningsgrader 6-9 årige 2015-2021
 6.27 Dækningsgrader 6-13 årige 2015-2021
 6.30 Ungdomsuddannelsesandel for 18-21 årige 2015-2021
 8.17 Andel personer der har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 2015-2021
 8.55 Afsluttede a-dagpengesagers gennemsnitlige varighed 2015-2021


Ultimo august 2022
 8.66 Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem 2015-2021


Primo september 2022
 2.41 Andel bestemte boligtyper 2016-2022 (fra 2022: almene familieboliger)
 2.42 Andel ubeboede boliger 2016-2022
 9.84 Kommunal medfinansiering, indlagte, ambulante og akut ambulante patienter i alt 2015-2021
 9.85 Kommunal medfinansiering, indlagte (stationære) patienter 2015-2021
 9.86 Kommunal medfinansiering, ambulante patienter 2015-2021
 9.87 Indlagte (stationære) patienter pr. 10.000 indbyggere 2015-2021
 9.88 Ambulante patienter pr. 10.000 indbyggere 2015-2021
 9.89 Medfinansiering for ambulante patienter i pct. af medfinansiering for indlagte og ambulante patienter i alt 2015-2021


Ultimo september 2022
 8.67 Andel børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger 2015-2021


Medio oktober 2022
 6.38 Gennemsnitligt elevfravær i folkeskolen i procent 2015/2016-2021/2022
 6.39 Andel folkeskoleelever med over 10 procent fravær 2015/2016-2021/2022


Ultimo oktober 2022
 3.81 Gennemsnitlig erhvervsindkomst pr. 14+ årig 2021
 3.82 Gennemsnitlig indkomst fra offentlige overførsler pr. 14+ årig 2021
 3.83 Gennemsnitlig personlig indkomst pr. 14+ årig (før skat mv.) 2021
 3.84 Gennemsnitlig disponibel indkomst pr. 14+ årig (efter skat mv.) 2021
 6.25 Andel segregerede specialundervisningselever 1. april 2016-2021